پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

قرآن مسلمان می كند

  دو نفركهقبلامسیحىبودنددریكىشهرهاىمراكشسبباسلام آوردنشان  را اینگونه بیان كردند  درچندسالقبلكهدرزنداناسیربودیم با یكنفرعراقىمسلماندر یك سلول بودیم لذا كمىازلغتهاىعربىیادگرفتیم و كم كم معنی قران را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید