پست های ارسال شده در آبان سال 1383

       به هر نظر بت ما جلوه می کند ليکن                                              کس اين کرشمه نبيند که من همی نگرم                 والله ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 10 بازدید