پست های ارسال شده در آدر سال 1382

اولين                       مولايم                            اهل دنيايم من                                          امــــــــــــــــــــــــــــــــا    در شب شام غريبان دلم لحظه ي داغ شقايق هاي عاشقت را ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 7 بازدید

باز هم..........................

    اين جمــــعه هـم گـذشت و آقــا نيامــــدی              انجـام ســـــبز قصه ی دنيا نيامـــــدی        مانده است جان اسير هزاران سئوال تلخ              ای ياد آور تمام لاله های ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 10 بازدید