پست های ارسال شده در مهر سال 1382

يک نوشته از عزيزترين .........................................

                                         هو المحبــــــــــــــــوب   دلم قـــــــرار نمــيگـيرد از فغان؛ بی تـو                سـپندوار ز کف داده ام عنــــان؛ بی تو ز تلخـکــامی دوران نـشــد ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 11 بازدید