پست های ارسال شده در شهریور سال 1382

              مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارم                                                هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم  صفای خلوت خاطر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید

پادشه

          ای پادشه خوبان داد از غم گمنامی                                                      وقت است که باز ائی!
/ 1 نظر / 10 بازدید
                     ای بهترين بهونه                                   بيا دلمون طاقت نداره
/ 3 نظر / 10 بازدید
                      تو که يک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد                            مپسندا که تو باشی و مرا غم ببرد             
/ 0 نظر / 9 بازدید
                   به نام صاحب ماه وسيب و................                   چنان متحير رويت نور نامت شدم که از ديدن رويت هم غافل شدم                 چنان در نگاهت غرق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید