12

تو به آن چیزهایش فکر نکن

برکتش مهم تر از میزانش است ... درآمد تو

یعنی خدایا شکر که یک گندم شبهه ناک هم وارد این خانه نمی شود

/ 2 نظر / 29 بازدید
قصه شاه پریون

خــــــــدای مهربان من مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌کنم ببخش . . .